เป็นการนำข้อมูลตามมาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
 • ๐๘๑ - รายงานและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม รวมทั้งรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานดังกล่าว
 • ๐๘๒ - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม รวมทั้งรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานดังกล่าว
 • ๐๘๓ - รายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและปริมาณการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
 • ๐๘๔ - รายงานสถานการณ์ และหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด หรือตรวจสอบมลพิษ สารพิษ วัตถุอันตราย และหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
 • ๐๘๕ - รายงานการศึกษาวิจัย หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนของสารพิษในพืชและหรืออาหารที่ผลิตจากพืช ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบหรือรายงานผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • ๐๘๖ - รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนของสารพิษในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น
 • ๐๘๗ - รายงานผลกระทบ หรือรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลการเฝ้าระวัง และหรือข้อมูลข่าวสารอื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพ อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ๐๘๘ - รายงานการศึกษา หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมด้วย
 • ๐๘๙ - รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมทั้งผลการดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย หรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการอนุญาตหรือการอนุมัติ เช่น รายงานผลการตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ รายงานการตรวจสอบอื่นที่มีลักษณะเป็นทำนองเดียวกัน
 • ๐๙๑ - สัญญา สัมปทาน ใบอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือการดำเนินการที่มีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหรือ สังคม รวมทั้งสัญญาสัมปทาน และหรือใบอนญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วย
 • ๐๙๒ - กรอบการเจรจา ร่างความตกลง และหรือจข้อตกลงระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งกรอบการเจรจา ร่างความตกลง และหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และรวมตลอดถึงผลการดำเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
 • ๐๙๓ - นโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • ๐๙๔ - รายงานการประชุมและมติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง หรือจัดให้มีขึ้นตามกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
 • ๐๙๕ - ข้อมูลข่าวสาร และหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • ๐๙๖ - ข้อมูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อมูลในเชิ่งสถิติ แผนที่ และอื่นๆ
ที่จัดแสดงข้อมูล
ให้ป้อนในรูปแบบ แฟ้ม __ ชั้นวาง __ เช่น แฟ้มที่ 3 ชั้นวาง 1 เพื่อให้ระบบแสดงที่ตั้งของเอกสารในหน้าแสดงดัชนีรวม เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเอกสารในศูนย์กายภาพ
 
   
   
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th