เป็นการนำข้อมูลตามมาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ตัวอย่างการแบ่งหมวดหมู่สำหรับข้อมูล
  • ๑๐๓ - คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  • ๑๐๔ - รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  • ๑๐๕ - คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  • ๑๐๖ - คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จัดแสดงข้อมูล
ให้ป้อนในรูปแบบ แฟ้ม __ ชั้นวาง __ เช่น แฟ้มที่ 3 ชั้นวาง 1 เพื่อให้ระบบแสดงที่ตั้งของเอกสารในหน้าแสดงดัชนีรวม เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเอกสารในศูนย์กายภาพ
 
   
   
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th