เป็นการนำข้อมูลตามมาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ตัวอย่างการแบ่งหมวดหมู่สำหรับข้อมูล
  • ๐๖๗ - ด้านกฎหมาย
  • ๐๖๘ - ด้านระเบียบ
  • ๐๖๙ - ด้านข้อบังคับ
  • ๐๗๐ - ด้านประกาศ
  • ๐๗๑ - ด้านมติคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
  • ๐๗๒ - ด้านสัญญาสัมปทาน
  • ๑๑๒ - ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ที่จัดแสดงข้อมูล
ให้ป้อนในรูปแบบ แฟ้ม __ ชั้นวาง __ เช่น แฟ้มที่ 3 ชั้นวาง 1 เพื่อให้ระบบแสดงที่ตั้งของเอกสารในหน้าแสดงดัชนีรวม เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเอกสารในศูนย์กายภาพ
 
   
   
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th