www dld.go.th
     
หน้าแรก
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
 
  • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 
  • แบบฟอร์มการรายงาน
 
  • สรุปผลการรายงาน
 
  • สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 
  • กระดานข้อคิดเห็น
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
  สาระสำคัญและขอบข่าย
  พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศกฎหมาย/ระเบียบ
  ระเบียบกฎหมายและหนังสือเวียน
   
Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
  ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
 
   
   
   
   
   
   
   
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (บน)
2
2
คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (1) - ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 02 
ตู้ 2 (บน)
2  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (บน)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (บน)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (บน)

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (ล่าง)

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (ล่าง)

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (ล่าง)
8

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด - ประกาศประกวดราคา และ ประกาศสอบราคา 
ตู้ 2 (ล่าง)

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด - สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) 
ตู้ 2 (ล่าง)

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
ตู้ 2 (ล่าง)
 
   

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th