www dld.go.th
     
หน้าแรก
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 
 
 
 
 
   
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
 
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 
 • แบบฟอร์มการรายงาน
 
 • สรุปผลการรายงาน
 
 • สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 
 • กระดานข้อคิดเห็น
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
  สาระสำคัญและขอบข่าย
  พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศกฎหมาย/ระเบียบ
  ระเบียบกฎหมายและหนังสือเวียน
   
Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
  ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
 
   
   
   
   
   
   
   
มาตรา 9 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดสถานที่
   เฉพาะที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปตรวจดูได้โดยสะดวก รวมทั้งดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสาร
   ที่จะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลข่าวสารได้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 แห่ง
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
มาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร
(1)
  

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 

(2)
  

 

(3)
   

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 - งบประมาณ

- แผนงาน/โครงการ

(4)
  

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

-คู่มือ1 , คู่มือ2

 

(5)
  

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง


(6)
  

สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (กรมปศุสัตว์ยังไม่มีการดำเนินการ)

- การจัดซื้อจัดจ้าง  :  ปี 2561 ,   ปี 2560ปี 2562

สัญญาอื่นๆ

-สัญญาจ้าง 1 , สัญญาจ้าง 2

 

(7)
  

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

-มติคณะรัฐมนตรี

-มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

- แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไช่ไกล้นตลาด และราคาตกต่ำ

- การปรับโครงสร้างการผลิต และความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ ข้อมูล 1 , ข้อมูล 2

- ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยแนวทางง การจัดการแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน

- มาตรการแก้ปัญหาไข่ไก้ล้นตลาด

- ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัย เดือน กุมภาพันธ์ 2557 - พฤศจิกายน 2557)

- ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัย เดือน กรกฎาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

- ประกาศกรมปศุสัตว์

 

(8)
 

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 • กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

  1. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัศดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัศดุ ดังนี้
  (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัศดุ เช่น ระเบียบพัศดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎหมาย) (ข้อมูล 2)
  (2) แผนการจัดหาพัสดุ (ข้อมูล 1)
  (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ (ข้อมูล 1)
  (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) (ข้อมูล 1)
  (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ (ข้อมูล 1)
  (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดหาพัสดุของหน่วยงาน (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน

  2. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้

  (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล 1)
  (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทําโดยหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก (ข้อมูล 1)
  (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (6) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล 1)
  (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน (ข้อมูล 1)


  3.ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ของหน่วยงาน ดังนี้
  (1) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ข้อมูล 1) ( ข้อมูล 2)
  (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (ข้อมูล 1)
  (3) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน (ข้อมูล 1)
  (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน (ข้อมูล 1)( ข้อมูล 2)
  (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนแผ่นดิน (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)

  4.ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงาน ดังนี้
  (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ (ข้อมูล 1)
  (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ จําแนกตามแผนงาน และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน (ข้อมูล 1)
  (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ในภาพรวมของหน่วยงาน   รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  5.ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงาน ดังนี้  
  (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)
  (2) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร(ข้อมูล 1)
  (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ (ข้อมูล 1)
  (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน (ข้อมูล 1)
  (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน (ข้อมูล 1)
  (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ  รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)

  6.ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
  (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีของหน่วยงาน (ข้อมูล 1)
  (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน (ข้อมูล 1 : 2562) (ข้อมูล 2)
  (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ของหน่วยงาน (ข้อมูล 1)
  (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน   รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูล 1) (ข้อมูล 2)

 • กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ( ข้อมูล 1) ( ข้อมูล 2)
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ( ข้อมูล 1)
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ( ข้อมูล 1)

 

 

 

   
 
   
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th