www dld.go.th
     
หน้าแรก
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
 
  • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
  สาระสำคัญและขอบข่าย
  พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศกฎหมาย/ระเบียบ
  ระเบียบกฎหมายและหนังสือเวียน
   
แบบฟอร์ม / แบบสำรวจ
  คำขอข้อมูลข่าวสาร
  หนังสือร้องเรียน
  หนังสืออุทธรณ์
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบรับฟังความคิดเห็น (online)
   
Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
  ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
ตู้ 2 (บน)
1  

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 
ตู้ 2 (บน)
1  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่
แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร
ชั้นวาง
แฟ้มที่
1

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

นางชบาไพร บรรพต  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
    ๐๒ – ๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๘๘๘๑

2
ผู้บริหาร 
3
ประวัติความเป็นมา 
4
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 
ตู้ 2 (บน)

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th