www dld.go.th
     
หน้าแรก
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 
 
 
 
 
   
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
 
  • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
  สาระสำคัญและขอบข่าย
  พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศกฎหมาย/ระเบียบ
  ระเบียบกฎหมายและหนังสือเวียน
   
แบบฟอร์ม / แบบสำรวจ
  คำขอข้อมูลข่าวสาร
  หนังสือร้องเรียน
  หนังสืออุทธรณ์
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบรับฟังความคิดเห็น (online)
   
Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
  ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
มาตรา หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
        (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
        (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
        (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
        (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
        (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
 
มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร
(1)
 

ครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างกรมปศุสัตว์

 

(2)
  

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557

 

(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-653-4444

จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                    นางชบาไพร บรรพต  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   โทร. ๐๒ – ๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๘๘๘๑

(4)
  

กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี  (ข้อมูล 1)

 - ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558

 - ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (38/2557)

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (228/2558)

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (363/2558)

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554

- ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556

- ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2558

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักสัตว์ ตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศฮังการี พ.ศ. 2558

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศเกาหลี พ.ศ. 2558

 

(5)
  

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

 
   
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th