www dld.go.th
     
หน้าแรก
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 
 
 
 
 
   
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
 
  • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
  สาระสำคัญและขอบข่าย
  พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศกฎหมาย/ระเบียบ
  ระเบียบกฎหมายและหนังสือเวียน
   
แบบฟอร์ม / แบบสำรวจ
  คำขอข้อมูลข่าวสาร
  หนังสือร้องเรียน
  หนังสืออุทธรณ์
  แบบสำรวจความพึงพอใจ (online)
  แบบรับฟังความคิดเห็น (online)
   
Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
  ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
บทความ น่ารู้
   
 
   
   
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมแนวทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 
 
 
สาระสำคัญ

สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ . 2540
1. สิทธิในการตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
2. สิทธิที่จะยื่นคำของข้อมูลข่าวสาร
3. สิทธิในการขอตรวจดูหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
4. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองมิให้มีการนำข่าวสารส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
5. สิทธิในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
6. สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด ?
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเป็นการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มั่นคง ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนทุกคนมีสิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ?
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่สามารถที่จะใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ที่กฎหมายกำหนดไว้นี้ได้

ข้อมูลข่าวสารของรายการหมายความว่าอย่างไร ?
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนใด ๆ ก็ได้

ข้ออมูลข่าวสารประวัติศาสตร์คืออะไร ?
ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ คือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอายุครบกำหนด 20 ปี สำหรับข้อมูลข่าวสารทั่วไป หรือ 75 ปี สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์

กฏหมายกำหนดให้สิทธิอะไรบ้างแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

1. สิทธิ ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. สิทธิ คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีส่วนได้เสีย
3. สิทธิ ร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
4. สิทธิ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5. สิทธิ ได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ประชาชนจะร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร
ประชาชนมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียน
1. ประชาชนพบว่ามีกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ยื่นคำร้องเรียนต่อ กขร.
3. กขร.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสขร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ
4. หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมรายงาน กขร. ทราบ
5. กรณีถ้าผู้ร้องเรียน ?พอใจ? เป็นอันยุติเรื่อง6. กรณีถ้าผู้ร้องเรียน ?ไม่พอใจ? ขอให้คณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยต่อไป และกขร. พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้หน่วยปฏิบัติตามคำวินิฉัย
7. กขร. ติดตามผลว่ามีการปฏิบัติตามคำวินิฉัยแล้วหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติจะใช้มาตราการเร่งรัด

และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการพิจารณา เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ 

 

 

 
   
   

พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414,1415   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th